INVESTOR RELATIONS

資産状況

貸借対照表(抜粋)

連結

(単位:百万円)

区分 平成26年3月期 平成27年3月期 平成28年3月期 平成29年3月期 平成30年3月期
資産の部
流動資産 88,859 92,229 89,982 107,137 106,389
固定資産 115,437 129,055 130,605 110,165 114,508
有形固定資産 54,631 53,581 53,553 54,682 56,445
無形固定資産 2,828 2,496 2,079 1,582 1,393
投資その他の資産 57,976 72,977 74,971 53,900 56,669
資産合計 204,297 221,285 220,587 217,302 220,898
負債の部
流動負債 68,718 65,842 64,011 60,330 50,916
固定負債 27,353 28,261 25,086 18,902 25,180
負債合計 96,072 94,104 89,097 79,232 76,096
純資産の部
株主資本 98,792 107,393 123,311 127,886 132,469
その他の包括利益
累計額合計
3,433 13,430 5,672 7,483 9,340
非支配株主持分 5,999 6,356 2,505 2,698 2,991
純資産合計 108,224 127,181 131,489 138,069 144,801
 
負債及び
純資産合計
204,297 221,285 220,587 217,302 220,898

単体

(単位:百万円)

区分 平成26年3月期 平成27年3月期 平成28年3月期 平成29年3月期 平成30年3月期
資産の部
流動資産 62,446 65,599 65,164 83,176 79,353
固定資産 87,740 89,326 91,362 95,748 99,643
有形固定資産 43,070 41,738 42,184 42,877 45,238
無形固定資産 2,360 2,003 1,563 1,128 798
投資その他の資産 42,309 45,584 47,614 51,742 53,606
資産合計 150,187 154,925 156,526 178,924 178,996
負債の部
流動負債 50,664 49,826 51,217 48,247 39,430
固定負債 22,217 22,250 18,434 13,900 19,602
負債合計 72,882 72,077 69,652 62,147 59,032
純資産の部
株主資本 74,757 76,460 82,870 110,485 112,360
評価・換算差額等 2,548 6,386 4,004 6,290 7,603
非支配株主持分 - - - - -
純資産合計 77,305 82,847 86,874 116,776 119,964
 
負債及び
純資産合計
150,187 154,925 156,526 178,924 178,996