(As of March 31, 2002)

President:

Directors:

Tamikata Tsukihashi

Shun-ichi Hagiwara

Katsuyuki Yamazaki

Managing Directors:

Tsuyoshi Takahashi

Katsunobu Inoue

Makoto Hiruta

Kouichi Ishii

Yoshinori Suzuki

Yoshitaka Kirai

Takamichi Kobayashi

Yasuhiko Otaki

Takuo Aizawa

Tomoaki Kawagishi

Tsutomu Kaku

Corporate Auditors:

Nobuyuki Shibusawa

Fumiyasu Taniguchi

Akira Okubo

Takakazu Kojima