(As of June 26, 2009)

Executive Chairman:

Directors:

Katsunobu Inoue

Kazuhiro Mutoh

Katsunori Mikuma

President:

Gaishi Fujita

Yutaka Kinebuchi

Yoshinobu Takami

Makoto Masuda

Managing Directors:

Shingo Nakamura

Tsutomu Kaku

Akihiko Kikuchi

Hiroharu Hirashita

Akira Ishii

Eiji Ito

Hiroyuki Uryu

 

Corporate Auditors:

Mitsuro Suzuki

 

Ryuichiro Yagi

Isomi Suzuki

Sota Kobayashi