(As of June 27, 2003)

Chairman:

Directors:

Tamikata Tsukihashi

Makoto Hiruta

Takamichi Kobayashi

President:

Yasuhiko Otaki

Katsunobu Inoue

Takuo Aizawa

Tomoaki Kawagishi

Managing Directors:

Tsutomu Kaku

Yoshitaka Kirai

Hiroharu Hirashita

Katsuyuki Yamazaki

Yutaka Kinebuchi

Tsuyoshi Takahashi

Yoshinori Suzuki

Corporate Auditors:

Nobuyuki Shibusawa

Fumiyasu Taniguchi

Shusai Nagai

Akira Okubo